Пример 70. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получени Суми във Връзка с Командировка

Иван Иванов е български гражданин, който работи като строителен инженер към Алфа ООД, с работно място в гр. София. Във връзка с изпълнението на много важен проект, през септември 2020 г. Иван е командирован в гр. Варна за срок от две седмици. Алфа поема изцяло разходите за пътни и квартирни пари на Иван в размер на 500 лв., а по отношение на дневните му такива – му изплаща по 40 лв. за всеки ден поотделно. За двете седмици командировка Иван ще получи сума за дневни пари общо в размер на 560 лв.

Получените от Иван суми за пътни и квартирни пари (на стойност 500 лв.), както и тези за дневни (на стойност 560 лв.) са негов доход, който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е получен във връзка с командироването му за служебни цели в гр. Варна, като е поет изцяло от Алфа. Когато командировката е за срок от два или повече дни, изплатените суми като дневни пари за всеки ден поотделно (в размер между 20 и 40 лв.) са необлагаеми с данък. Ако от Алфа бяха решили да изплатят на Иван по 60 лв. дневни пари на ден, то превишението над 40 лв., тоест по 20 лв. за всеки ден, щеше да се яви нормален доход на Иван, за който щяха да се дължат осигуровки и данък по общия ред. В конкретния случай доходът на Иван от 560 лв. за дневни пари ще бъде необлагаем с данък.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от получените дневни пари за командировката в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§70 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник