Пример 102. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. е построил къща в гр. Бургас, като е направил разходи за това в размер на 200 000 лв. През 2020 г. Иван решава да я продаде за 300 000 лв. Вследствие на това той трябва да определи какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката. Иван не разполага с никакви документи или фактури за извършените разходи по построяване на къщата.

За да изчисли какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката, Иван трябва от продажната цена да извади документално доказаната цена на придобиване на къщата. Понеже Иван не разполага с никакви документи или фактури за извършените разходи, тази цена на придобиване ще бъде равна на нула, а облагаемият доход ще се яви продажната цена от 200 000 лв.

Върху тази сума ще бъдат изчислени и приспаднати нормативно признати разходи от 10%, като след това ще бъде начислен данък от 10%.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник