Пример 20. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов е назначен по трудов договор през цялата 2020 г. За същия период Иван е получавал и доход от дивидент от румънско дружество, в което е съдружник.

В конкретния случай Иван е получил дивидент от чуждестранно юридическо лице, което поражда задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че Иван беше реализирал доходи единствено от трудовия си договор или дивидентът беше изплатен от българско дружество, за него нямаше да възникне задължение за подаване на декларация.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник