Пример 123. Облагане на Доходи от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества 

Иван Иванов, едноличен собственик на капитала на дружество Алфа ЕООД, решава да преобразува дружеството, като го слее с дружество Бета ЕООД, собственост на Петър Петров. Сливането е завършено на 15.01.2020 г., като Иван получава дялове в новообразуваното дружество Гама ООД на стойност 50 000 лв. Цената на придобиване на дяловете в Алфа ЕООД е 5 000 лв. На 13.09.2020 г. Иван продава дяловете си в Гама ООД.

При замяна на акции или дялове във връзка с преобразуване на български дружества (вливане, сливане, отделяне и т.н.) за облагаем доход на лицата, извършващи замяната, се счита положителната разлика между пазарната цена на придобитите акции или дялове и цената на придобиване на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество. Този доход се определя към момента на замяната и се облага с окончателен данък в размер на 10%. Данъкът е дължим до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на новопридобитите акции или дялове.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е равен на 45 000 лв. (разликата между пазарната цена на дяловете в Гама и цената на придобиване на дяловете в Алфа). Данъкът е в размер на 4 500 лв. (10% от 45 000 лв.) и Иван ще трябва да го декларира в срок до 31.10.2020 г.   

(§124 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, ал.* и ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник