Пример 97. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Превозно Средство и Получен Доход в Две Различни Години

Иван Иванов е български гражданин, който притежава лек автомобил, регистриран на негово име. Той го е придобил през юли 2020 г. за 15 000 лв. Иван решава да го ремонтира изцяло, за да го приведе в приличен вид за шофиране. През декември 2020 г. той решава да продаде лекия автомобил на Георги. Двамата са се споразумели за продажна цена от 25 000 лв., която обаче ще бъде платена на две части. Едната част от 15 000 лв. Иван ще получи още при продажбата през декември 2020 г., а останалата част от 10 000 лв. – през февруари 2021 г.

Продажбата на лекия автомобил ще се яви доход за Иван, който ще бъде облагаем с данък, понеже не е изминала една година между датата на придобиването и датата на продажбата му. Този доход обаче ще се счете за придобит от Иван в две различни данъчни години, понеже единият транш е бил преведен през декември 2020 г., а другият – през февруари 2021 г.

За да се определи облагаемият доход на Иван за всяка от двете години, трябва първо от продажната цена да се извади цената на придобиване. Тоест ще се получи положителна разлика от сделката в размер на 10 000 лв. (25 000 лв. - 15 000 лв.) Тази положителна разлика трябва след това да се умножи по коефициент за всяка отделна година, получен от отношението на частичното плащане през съответната година към общата продажна цена. Полученият коефициент за облагаемия доход на Иван за 2020 г. ще бъде 0,60 (15 000 лв. / 25 000 лв.), а за 2021 г. – 0,40 (10 000 лв. / 25 000 лв.).

Накрая, чрез умножението на тези коефициенти с положителната разлика от сделката, Иван трябва да определи облагаемия си доход от продажбата на лекия автомобил за всяка от двете години поотделно. Тоест за 2020 г. облагаемият му доход от сделката ще бъде 6 000 лв. (10 000 лв. х 0,60), а за 2021 г. ще бъде 4 000 лв. (10 000 лв. х 0,40).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишни данъчни декларации за двете години поотделно (и за 2020 г., и за 2021 г.), като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество.

(§110 от Тематично Резюме) (чл.**; ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник