Пример 9. Облагане на Доходи на Едноличен Търговец

Иван Иванов е физическо лице, български гражданин, който е едноличен търговец, занимаващ се с покупко-продажба на хранителни стоки. Той има магазин в столичния квартал „Люлин“, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал печалба от 20 000 лв. Той е избрал през годината да се самоосигурява всеки месец и във фонд ОЗМ (Общо заболяване и майчинство) върху минималния осигурителен доход от 610 лв.

След като през 2020 г. Иван е извършвал дейност по покупко-продажба на стоки в качеството си на едноличен търговец, той ще дължи данък в размер на 15%. Данъчната основа за дължимия данък ще се изчисли, след като от реализираната печалба за годината от 20 000 лв., която се явява и негов доход за годината, се приспаднат общо дължимите осигуровки за 2020 г., които в неговия случай ще бъдат в размер на 6 260 лв. Върху данъчната основа от 13 740 лв. (20 000 лв. - 6 260 лв.) Иван ще дължи данък в размер на 2 061 лв. (13 740 лв. х 15%).

Дължимия данък от 2 061 лв. Иван следва да декларира с Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ в срок от 10.01.2021 до 31.03.2021 г. Също така той трябва да има предвид, че за него ще възникне и задължение за подаване на Годишен отчет за дейността за 2020 г.

(§13 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник