Пример 37. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Трудови Правоотношения

Иван Иванов е получил заплатата си за октомври 2020 г. на 05.11.2020 г., след удържани осигуровки и данъци.

Работодателите са длъжни да внасят удържаните данъци върху доходите от трудови правоотношения до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. В конкретния случай работодателят на Иван ще трябва да внесе данъка до 25.12.2020 г., защото е удържан на 05.11.2020 г. – при изплащането на трудовото възнаграждение.

(§42 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник