Пример 127. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Застраховка „Живот“

Иван Иванов има сключена застраховка „Живот“. През 2020 г. той е внесъл общо 6 000 лв. Общата годишна данъчна основа от всички източници на доход на Иван за годината е 50 000 лв.

Сумата на общата годишна данъчна основа се намалява с направените през годината вноски за застраховка „Живот“ в размер до 10% от общата годишна данъчна основа. В конкретния случай Иван може да намали своята годишна данъчна основа с не повече от 5 000 лв. – поради направените от него вноски за застраховка „Живот“. За останалите 1 000 лв. от направените през годината вноски той не може да ползва данъчно облекчение, защото с тях се надвишават 10% от общата годишна данъчна основа.

(§130 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник