Пример 57. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Лихви по Облигации

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. закупува български държавни облигации с обща номинална стойност от 100 000 лв. Падежът на облигациите е след 20 години, а доходността им на годишна база е 2%. Купонните плащания са уговорени веднъж годишно през декември – което означава, че през декември 2020 г. Иван е получил доход от лихви по закупените облигации в размер на 2 000 лв.

Полученото плащане от Иван през декември, в размер на 2 000 лв., ще се яви доход за него, който обаче ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че емитираните облигации са държавни и те са освободени от облагане с данък.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от лихвите по облигациите в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§56 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник