Пример 58. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Лихви по Съдебни Вземания и Присъдени Разноски по Съдебни Дела

Иван Иванов е български гражданин, който през 2012 г. завежда дело срещу държавата във връзка с причинени вреди от нейна страна. През 2018 г. съдът излиза с решение в полза на Иван, с което присъжда държавата да му изплати обезщетение в размер на 50 000 лв., както и да поеме всички разноски по делото, които са на стойност 5 000 лв. Държавата се забавя с изплащането на обезщетението, като го превежда чак през 2020 г. Във връзка с това тя изплаща и лихви на Иван на стойност 1 000 лв.

Получените доходи от обезщетението в размер на 50 000 лв., както и тези във връзка с покритите разноски по делото и лихвите за забавяне на обща стойност 6 000 лв. (5 000 лв. + 1 000 лв.), ще бъдат необлагаеми, като за тях той няма да дължи данък.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението, покритите разноски по делото и лихвите за забава в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§57 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник