Пример 21. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов работи на трудов договор през цялата 2020 г. През същата година е предоставил заем на друго физическо лице – в размер на 20 000 лв. През годината не са правени погашения по заема.

Местните физически лица са задължени да подават Годишна данъчна декларация за предоставени или получени заеми, както следва:

  • За непогасената част от предоставени или получени парични заеми през годината, ако размерът на остатъка надхвърля общо 10 000 лв.;
  • За непогасените към края на годината остатъци от предоставени или получени през същата и през предходните 5 години парични заеми, ако размерът на тези остатъци надхвърля общо 40 000 лв.

Не се подава декларация, когато заемът е получен от кредитна институция.

В конкретния случай Иван е предоставил заем през годината към друго физическо лице, като към края на годината непогасеният остатък е в размер на 20 000 лв. Следователно за Иван възниква задължение за подаване на Годишна данъчна декларация.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник