Пример 44. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи единствено по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. През годината Иван е отпуснал заем на свой близък. Към 31.12.2020 г. непогасеният остатък по заема е 15 000 лв.

В общия случай физическите лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Въпреки това, ако лицата са предоставили заеми през годината и остатъците по тях надхвърлят 10 000 лв. кумулативно към 31 декември – за тях възниква задължение да ги декларират.

В конкретния случай Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация заради отпуснатия от него заем.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник