Пример 31. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Дивидент

Дружество Алфа ООД свиква Общо събрание на съдружниците на 22.06.2020 г. На него е приет годишният финансов отчет за 2019 г. и е взето решение за разпределение на печалбата за 2019 г. между тримата съдружници – физически лица. Дивидентите са в размер на 50 000 лв. всеки и са изплатени на 02.07.2020 г.

Когато се изплаща дивидент към физическо лице, задължението за удържане, деклариране и внасяне на данъка върху този доход е на предприятието – платец на дохода. Данъкът е окончателен, в размер на 5%, и е дължим в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидента.

В конкретния случай Алфа ще трябва да удържи 2 500 лв. (50 000 лв. х 5%) от всеки от дивидентите, както и да декларира и внесе данъка до 31.07.2020 г. – тъй като решението за разпределяне на дивидентите е взето през юни.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник