Пример 137. Подаване на Годишна Справка за Изплатени Доходи по Трудови Договори на Физически Лица от ЕС?

Алфа ООД, местно дружество за България, през 2020 г. има наети служители по трудови правоотношения, които са местни лица за Румъния. Поради тази причина дружеството следва да подаде справка за изплатените възнаграждения към тези лица – в срок до 30 април на следващата година.

(§151 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник