Пример 134. Поредност на Ползване на Данъчно Облекчение за Намалена Работоспособност

Иван Иванов е с намалена работоспособност над 50%. През 2020 г. той работи по трудов договор на минималната работна заплата – 610 лв., което след приспадане на дължимите осигуровки за сметка на лицето прави данъчна основа в размер на 525,94 лв. През годината той отдава под наем свое жилище.

Предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения се ползват в определена последователност. На първо място се намалява годишната данъчна основа от доходите от трудови правоотношения. След това последователно се намалява годишната данъчна основа от доходи от стопанска дейност в лично качество, доходи от наем, доходи от прехвърляне на права и имущество, доходи от други източници и на последно място – доходи като ЕТ.

В конкретния случай Иван има право да намали общата си годишна данъчна основа със 7 920 лв. Той ще ползва данъчното облекчение, като първо намали годишната данъчна основа от трудови правоотношения в пълен размер от 6 311,28 лв. (525,94 лв. х 12 месеца), а остатъка от 1 608,72 лв. ще приспадне от годишната си данъчна основа за доходите от наем.

(§138 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник