Пример 120. Облагане на Доходи от Продажба на Дружествени Дялове в Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице 

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, притежава дялове в българско ООД. Той решава да ги продаде на друг съдружник в същото дружество. Договорената продажна цена е 150 000 лв. Цената на придобиване на дяловете е 50 000 лв. Доходът е получен от Джон на 16.09.2020 г.

Доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове и други подобни финансови активи на български дружества са с източник от страната. Когато са изплатени в полза на чуждестранно лице, тези доходи са облагаеми с окончателен данък в размер на 10% (с изключение на доходи от замяна във връзка с преобразувания). Облагаемият доход представлява положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване. Задължението за деклариране и внасяне на данъка е при получателя на дохода, а срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

В конкретния случай облагаемият доход е равен на 100 000 лв. (150 000 лв. продажна цена - 50 000 лв. цена на придобиване). Джон следва да внесе и декларира данъка от 10 000 лв. (10% от 100 000 лв.) в срок до 31.10.2020 г.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник