Пример 26. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Наем

Иван Иванов е отдал под наем свой апартамент на друго физическо лице. Договорът за наем е сключен през октомври 2020 г. и влиза в сила от 01.11.2020 г. Наемът е дължим авансово, до 5-о число на текущия месец. За 2020 г. Иван е получил два месечни наема, по 500 лв. (общо 1 000 лв.)

В конкретния случай Иван ще трябва сам да определи, декларира и внесе данъка от доходите си от наем, тъй като платецът на дохода е физическо лице. Срокът за това е до 30 април на следващата година (2021 г.), като декларирането става с подаване на Годишната данъчна декларация. Това е така, защото доходът е получен през четвъртото тримесечие на 2019 г. и поради тази причина данъкът не се декларира и внася авансово.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник