Пример 30. Внасяне на Данък Върху Доходи на Физически Лица от Консултантски Услуги

Дружество Алфа, местно за България, е възложило на Хосе Андрес, испански гражданин и експерт по бизнес развитие, да изготви бизнес план във връзка с планувано разширяване на дейността и навлизане на испанския пазар. Договорът за възлагане на проекта е сключен на 15.06.2020 г., като тогава е начислен доходът на Хосе в счетоводството на Алфа.

Бизнес планът е завършен и одобрен от ръководството на Алфа на 20.08.2020 г., като възнаграждението на Хосе (в размер на 20 000 лв.) е изплатено на 22.08.2020 г.

Извършените услуги от испанския консултант попадат в обхвата на техническите услуги. Тъй като доходът е изплатен от българско дружество, той е с източник от България и за него се дължи окончателен данък в размер на 10%. Данъкът се удържа и внася от платеца на дохода (в случая от Алфа) в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването му – когато платецът е юридическо лице, или на изплащането му – когато платецът е самоосигуряващо се лице. В конкретния случай данъкът от 2 000 лв. (20 000 лв. х 10%) следва да бъде внесен до края на юли 2020 г., тъй като доходът е начислен от Алфа през юни.

(§34 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник