Пример 92. Изчисляване на Облагаем Доход от Наем на Недвижим Имот

Иван Иванов отдава под наем свой апартамент на друго физическо лице. Месечният наем за юли е в размер на 1 000 лв.

Облагаемият доход за доходите от наем се определя, като полученият доход се намали с 10% нормативно признати разходи. В конкретния случай облагаемият доход ще е равен на 900 лв.

(§106 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник