Пример 33. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Ликвидационни Дялове

Иван Иванов и Георги Георгиев, съдружници в Алфа ООД, решават да прекратят дейността на дружеството. Решението е взето единодушно на Общо събрание на съдружниците на 17.06.2020 г., като е определен и тримесечен срок за приключване на ликвидацията, както и е назначен ликвидатор. След удовлетворяване на кредиторите на дружеството, на 10.09.2020 г. са начислени ликвидационни дялове на двамата съдружници – в размер на 10 000 лв. всеки (общо 20 000 лв.). Съдружниците са придобили дружествените си дялове в Алфа ООД при учредяването на дружеството, като всеки от тях е записал и внесъл по 1 000 лв. основен капитал.

Данъкът за доходите от ликвидационни дялове се удържа от предприятието – платец на дохода, като същото има задължение да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял. Данъкът е окончателен, в размер на 5%, и се определя върху положителната разлика между размера на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.

В конкретния случай данъкът за всеки от ликвидационните дялове е в размер на 450 лв. ((10 000 лв. – 1 000 лв.) х 5%) и е дължим до 31.10.2020 г., тъй като ликвидационните дялове са начислени на 10.09.2020 г.

(§37 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник