Пример 89. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с ремонт на автомобили. Той има сервиз в гр. София, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал приходи в размер на 200 000 лв. и разходи в размер на 100 000 лв. Той е избрал през годината да се самоосигурява, включително и във фонд ОЗМ (Общо заболяване и майчинство), всеки месец, върху осигурителен доход от 798,72 лв. Иван също е така е направил през годината авансови вноски за данък в размер на 10 000 лв.

За да изчисли годишната си данъчна основа за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли каква печалба е реализирал от дейността си като едноличен търговец. От получените приходи той първо следва да извади извършените разходи за дейността. Така получената печалба от тази дейност, която ще се яви и негов доход, ще бъде в размер на 100 000 лв. (200 000 лв. - 100 000 лв.). След това той трябва да изчисли окончателния си осигурителен доход, заедно с размера на окончателните осигурителни вноски за годината. Това става чрез попълване на предвидените за целта таблици към Годишната данъчна декларация. В конкретния случай, след като се осигурява и за фонд ОЗМ, окончателните осигурителни вноски, които Иван трябва да приспадне, са в размер на 11 268 лв. Иван трябва да довнесе разликата между окончателния размер на осигуровките и авансово внесените през годината. Така получената годишна данъчна основа на Иван за дейността му като едноличен търговец ще бъде 88 732 лв. (100 000 лв. - 11 268 лв.).

Върху сумата от 88 732 лв. Иван ще дължи данък от 15%, който е в размер на 13 309,80 лв. (88 732 лв. х 15%). Понеже Иван вече е направил авансови вноски за данъка в размер на 10 000 лв., дължимият му данък за довнасяне ще бъде 3 309,80 лв. (13 309,80 лв. - 10 000 лв.). Той следва да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2021 г., с която да определи както годишния данък, така и окончателните осигуровки, като също така в посочения срок той трябва и да ги плати.

(§92 от Тематично Резюме) (чл.28; чл.67 от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник