Пример 46. Доходи, Които Произтичат от Стопанска Дейност и от Разпореждане с Имущество на Територията на България

Джон Джонсън е английски гражданин, който е регистриран като земеделски стопанин и се занимава с отглеждане и продажба на житни култури в България. Той притежава 5 000 декара земеделска земя в Добруджанска област, като 4 000 от тях той използва за своята дейност като земеделски стопанин. Останалите 1 000 декара Джон е дал под аренда на друг земеделски стопанин, за което получава ежемесечни доходи.

Получаването на доходи за извършването на стопанска дейност от Джон като земеделски стопанин на територията на България, както и отдаването под наем на земеделска земя, са с източник от България. За тези доходи той ще има задължение за деклариране и плащане на данъци в България.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник