Пример 105. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с покупко-продажба на градинска техника. През 2020 г. той решава да заличи дейността си като едноличен търговец, като продаде цялото си имущество на Алфа ООД. Определената цена между двете страни е 100 000 лв. Към този момент собственият капитал на Иван Иванов като едноличен търговец е изчислен на 20 000 лв.

За да определи какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката, Иван трябва от продажната цена да извади собствения капитал на Едноличния търговец. Тоест полученият облагаем доход от сделката ще бъде 80 000 лв. (100 000 лв. - 20 000 лв.). Върху този доход Иван ще дължи данък в размер на 8 000 лв. (80 000 лв. х 10%).

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество – в срок от 10.01.2021 г. до 30.04.2021 г. В същия срок Иван трябва да плати и данъка от 8 000 лв.

(§116 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник