Пример 116. Облагане на Доходи от Консултантски Услуги с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е извършил бизнес консултация на българско дружество. За услугата българското дружество е начислило възнаграждение от 15 000 лв. през месец юни.

Консултантските услуги се включват в обхвата на техническите услуги. Тъй като доходът е начислен от българско дружество, той е с източник от България. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 1 500 лв. данък (10% от 15 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 юли.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник