Пример 27. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества

Иван Иванов притежава 100% от капитала на Алфа ЕООД. Той решава да преобразува дружеството, като го влее в дружество Бета ООД. Вследствие на тази сделка Иван ще получи дял от капитала на приемащото дружество Бета ООД. Той е придобил дяловете в Алфа за 10 000 лв., докато пазарната цена на дяловете, които ще получи в Бета, е 20 000 лв.

Поради конфликт на интереси с останалите съдружници в новоучреденото дружество Бета ООД, Иван решава да продаде дяловете си в Бета ООД за 20 000 лв. Вливането е приключило през юни 2020 г., докато последващата продажба е извършена през септември 2020 г.

При замяна на акции или дялове, във връзка с преобразуване на дружества (вливане, сливане, отделяне и т.н.), за облагаем доход на лицата, извършващи замяната, се счита положителната разлика между пазарната цена на придобитите акции или дялове и цената на придобиване на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество. Този доход се определя към момента на замяната и се облага с окончателен данък в размер на 10%. Данъкът е дължим до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на новопридобитите акции или дялове.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е равен на 10 000 лв. (разликата между пазарната цена на дяловете в Бета и цената на придобиване на дяловете в Алфа). Той ще трябва да декларира този доход до края на октомври 2020 г.

(§29 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник