Пример 52. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Разпореждане с Финансови Инструменти

През 2015 г. Иван Иванов е решил да закупи акции от Българската фондова борса на стойност 10 000 лв. В продължение на пет години той не следи как се движат цените на закупените от него акции. През 2020 г. той установява, че акциите са поскъпнали на 15 000 лв. и решава да ги продаде.

Въпреки че Иван е реализирал доход от 5 000 лв. от продажбата на акциите (15 000 лв. - 10 000 лв.), този доход за него ще бъде необлагаем, като той няма да дължи данък за него. Причината е, че доходът е придобит от разпореждане с финансови инструменти, които се търгуват на регулиран пазар в България, а именно на Българската фондова борса.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на акциите в частта с придобити необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§51 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник