Пример 73. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Извършване на Таксиметров Превоз на Пътници

Иван Иванов е български гражданин, който се занимава с таксиметров превоз на пътници. Той извършва тази дейност изцяло за собствена сметка, но от името на регистриран превозвач, за което заплаща ежемесечна такса към него. През 2020 г. Иван получава за дейността си като таксиметров превозвач сумата от 20 000 лв. За автомобила, с който Иван извършва таксиметровия превоз на пътници, е заплатен данък съгласно Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ).

Получената от Иван сума (в размер на 20 000 лв.) ще се яви негов доход за 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че Иван е получил този доход от извършваната от него дейност от името на регистриран превозвач, но изцяло за негова сметка, като за автомобила е платен данък по реда на ЗМДТ.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от извършваната дейност като таксиметров превозвач на пътници в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§76 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник