Пример 79. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Продажба на Едноличен Търговец

Иван Иванов е регистриран като едноличен търговец, който се занимава с покупко-продажба на земеделска техника. Иван решава да продаде и прехвърли правото на собственост на своето търговско предприятие на дружеството Алфа ООД за сумата от 100 000 лв. За тази цел през септември 2020 г. в Търговския регистър се извършва вписването за заличаване на Едноличния търговец, с което всички права и задължения се прехвърлят на Алфа ООД.

Доходът на Иван от продажбата на правото на собственост на едноличния търговец ще се смята за придобит от него през септември 2020 г. Причината е, че тогава е вписано обстоятелството за заличаване на Едноличния търговец в Търговския регистър, с което се прехвърлят всички права и задължения към Алфа ООД.

(§83 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник