Пример 81. Определяне Размера на Дохода по Трудов Договор на Служител

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил трудов договор на 30.06.2020 г. с Алфа ООД за длъжността „Търговски представител“. Иван има 5 години предишен опит като търговски представител. В трудовия му договор с Алфа ООД са упоменати следните реквизити на месечното му възнаграждение:

  • Основно трудово възнаграждение – 1 500 лв.;
  • Допълнително трудово възнаграждение, възлизащо на 0,6% от основното трудово възнаграждение, в зависимост от трудовия стаж, за всяка прослужена година;
  • Допълнително възнаграждение от 20%, изчислено върху основното такова, за постигната цел от определен оборот продажби за конкретния месец.
  • Иван е започнал работа на 01.07.2020 г. През юли той достига нужния оборот от продажби, за което следва да получи бонуса от 20%. През август 2020 г. Иван получава първото си възнаграждение от Алфа ООД за юли 2020 г.
  • Изчисленият облагаем доход на Иван за юли ще бъде в размер на 1 845 лв. Този доход е формиран по следния начин:
  • Основно трудово възнаграждение – 1 500 лв.
  • Допълнително трудово възнаграждение за предишен трудов стаж – 45 лв. (1 500 лв. х 3% (5 години х 0,6% за всяка една));
  • Допълнително възнаграждение за достигнат определен оборот за продажби – 300 лв. (1 500 лв. х 20%).

Върху този облагаем оборот трябва да бъдат изчислени и приспаднати съответните задължителни осигурителни вноски и данък, които са за сметка на Иван, и получената нетна сума ще бъде възнаграждението, което Алфа трябва да му изплати.

(§85 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник