Пример 47. Доходи от Дивиденти и Ликвидационни Дялове от Участие в Местни Юридически Лица

Джон Джонсън е английски гражданин, който притежава 70% дялове в българското дружество Алфа ООД. За финансовата 2019 г. Алфа ООД е реализирала печалба в размер на 100 000 лв. През юни 2020 г. Джон и останалите му съдружници решават да си разпределят реализираната печалба от 2019 г.

Вследствие на това решение Джон ще реализира доход с източник от България в размер на 70 000 лв. (100 000 лв. х 70%). Причината е, че доходът ще бъде в резултат на разпределен дивидент от участие в Алфа ООД, което е юридическо лице, местно за България.

Преди да бъде изплатен доходът на Джон, Алфа ООД следва да му удържи 5% данък в размер на 3 500 лв. (70 000 лв. х 5%). Нетно той ще получи 66 500 лв. Данъкът от 3 500 лв. Алфа ООД следва да декларира и внесе в срок до края на юли 2020 г.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник