Пример 103. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Дружествени Дялове на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. основава дружеството Алфа ООД с основен капитал от 50 000 лв., разпределен в 1 000 дяла, с по 50 лв. номинална стойност всеки. През 2020 г. той решава да продаде 50% от този капитал на Георги Георгиев за 100 000 лв.

За да изчисли какъв ще бъде облагаемият му доход от сделката, Иван трябва от продажната цена да извади документално доказаната цена на придобиване на дяловете в Алфа. Това може да се докаже с учредителния акт на дружеството. Документално доказаната цена на придобиване на половината акции ще бъде 25 000 лв. (500 дяла, по 50 лв. всеки). Така изчисленият му облагаем доход от сделката ще бъде в размер на 75 000 лв. (100 000 лв. - 25 000 лв.).

(§113 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник