Пример 32. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доходите от Дивидент под Формата на Скрито Разпределение на Печалбата

Управителят на дружество Алфа ЕООД е изтеглил 20 000 лв. от банковата сметка на дружеството на 15.08.2019 г. При извършена ревизия от НАП през март 2020 г. е установено, че сумата от 20 000 лв. е отчетена като документално необоснован разход, но в своята същност представлява скрито разпределение на печалбата.

Данъкът за доходите от дивидент под формата на скрито разпределение на печалбата е в размер на 5% и се удържа и внася от предприятието – платец на дохода. Срокът за внасянето му е до края на месеца, следващ тримесечието, през което са платени сумите, представляващи скрито разпределение. Данъчната основа за този данък е брутният размер на дивидента, представляващ скрито разпределение на печалбата.

В конкретния случай Алфа е следвало да внесе данък в размер на 1 000 лв. (20 000 лв. х 5%) в срок до 31.10.2019 г. Тъй като това не е направено в срок, Алфа подлежи на санкция от 1 000 лв., както и ще дължи лихви за забава за срока от 31.10.2019 г. до момента, в който погаси задълженията.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник