Становища по Казуси
свързани към Данъци на Физически Лица

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 5

 1. Как ще се третира продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице?

член 7

 1. Как ще се третира продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице?

член 8

 1. Как ще се третира продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице?
 2. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?

член 11

 1. Какво е данъчното третиране на дарение към БЧК и НЗОК, направено от физическо лице?
 2. Как се третира продажбата на дялове, когато плащането и прехвърлянето на дяловете са в различни години?

член 13

 1. Как се третира командировка в почивни дни?
 2. Как се облага и декларира доход от наем на земеделска земя?
 3. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 4. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 5. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?
 6. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 7. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 8. Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?

член 16

 1. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър в лично качество, платени от чуждестранна компания?

член 17

 1. Какво е данъчното третиране на дарение към БЧК и НЗОК, направено от физическо лице?

член 18

 1. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 2. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност?
 3. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 4. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 19

 1. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване?

член 22

 1. Какво е данъчното третиране на дарение към БЧК и НЗОК, направено от физическо лице?
 2. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?

член 22а

 1. Как се ползва данъчно облекчение за младо семейство?

член 23

 1. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 2. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 24

 1. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 2. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 3. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 4. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 5. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?
 6. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 7. Командировка ли е работата в друг град?
 8. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 9. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 10. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 11. Служител с по-малко от 6 месеца осигурителен стаж има ли право на обезщетение за болничен?
 12. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 13. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 14. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с преспиване?
 15. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с преспиване?

член 26

 1. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър в лично качество, платени от чуждестранна компания?
 2. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?

член 28

 1. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър в лично качество, платени от чуждестранна компания?
 2. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?

член 29

 1. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър, осъществяващ дейност като свободна професия?
 2. Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?
 3. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 4. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 5. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

член 30

 1. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър, осъществяващ дейност като свободна професия?

член 31

 1. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 2. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 3. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?

член 32

 1. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?

член 33

 1. Как се третира продажбата на дялове, когато плащането и прехвърлянето на дяловете са в различни години?
 2. Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?

член 35

 1. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 2. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

член 37

 1. Как ще се третира продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице?
 2. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?

член 38

 1. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?
 2. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?
 3. Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?
 4. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 5. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 6. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 7. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 8. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?
 9. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

член 42

 1. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 2. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 43

 1. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър, осъществяващ дейност като свободна професия?
 2. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 3. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 4. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 5. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 6. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 7. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?
 8. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

член 44

 1. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 2. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 3. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?

член 44а

 1. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

член 46

 1. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?
 2. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?
 3. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 4. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?
 5. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

член 50

 1. Как ще се третира продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице?
 2. Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър в лично качество, платени от чуждестранна компания?
 3. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 4. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 5. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 6. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 7. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 8. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 9. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 10. Задължен ли е съдружник в ООД да подава годишна данъчна декларация като физическо лице за направени допълнителни парични вноски към дружеството?
 11. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 12. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 13. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 14. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 53

 1. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 2. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 3. Задължен ли е съдружник в ООД да подава годишна данъчна декларация като физическо лице за направени допълнителни парични вноски към дружеството?

член 55

 1. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?
 2. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?
 3. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 4. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 5. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?
 6. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?
 7. Как се отчита авансово изплащане на дивидент при липса на неразпределена печалба от минали години?
 8. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 9. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?
 10. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 11. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 12. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 13. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 14. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 15. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?
 16. Как може да се коригира грешно деклариран данък за изплатени доходи по граждански договор?

член 56

 1. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 2. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?

член 65

 1. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?
 2. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 3. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 4. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?
 5. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 6. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?
 7. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?
 8. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?

член 67

 1. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 2. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 3. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 4. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 5. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 6. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

член 73

 1. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 2. Как се облага и декларира доход от наем на земеделска земя?
 3. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 4. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 5. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 6. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?
 7. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?
 8. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?
 9. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 10. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 11. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 12. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 13. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

параграф § 1

 1. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?

параграф § 1

 1. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
абонамент