Становища по Казуси към тема Данъци на Физически Лица

 1. Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?
 2. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 3. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?
 4. Как може да се коригира грешно деклариран данък за изплатени доходи по граждански договор?
 5. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност?
 6. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване?
 7. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 8. Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?
 9. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 10. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 11. Как се третира командировка в почивни дни?
 12. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 13. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 14. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 15. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 16. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 17. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 18. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с приспиване?
 19. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с приспиване?
 20. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
абонамент