Становища по Казуси
свързани към Данъци на Физически Лица

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 13

 1. Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?
 2. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 3. Как се облага и декларира доход от наем на земеделска земя?
 4. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 5. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?
 6. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 7. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 8. Как се третира командировка в почивни дни?

член 18

 1. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 2. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност?
 3. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 4. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 19

 1. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване?

член 22

 1. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?

член 22а

 1. Как се ползва данъчно облекчение за младо семейство?

член 23

 1. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 2. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 24

 1. Служител с по-малко от 6 месеца осигурителен стаж има ли право на обезщетение за болничен?
 2. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 3. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 4. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 5. Командировка ли е работата в друг град?
 6. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с преспиване?
 7. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с преспиване?
 8. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 9. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 10. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 11. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 12. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 13. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 14. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 15. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?

член 26

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?

член 28

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?

член 29

 1. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 2. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 3. Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?

член 31

 1. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 2. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 3. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?

член 32

 1. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?

член 33

 1. Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?

член 35

 1. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 2. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

член 37

 1. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?

член 38

 1. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 2. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?
 3. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?
 4. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 5. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 6. Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?
 7. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 8. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?

член 42

 1. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 2. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 43

 1. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 2. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 3. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 4. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 5. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?
 6. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

член 44

 1. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 2. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 3. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?

член 44а

 1. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

член 45

 1. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?

член 46

 1. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 2. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?
 3. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?
 4. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?

член 50

 1. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 2. Задължен ли е съдружник в ООД да подава годишна данъчна декларация като физическо лице за направени допълнителни парични вноски към дружеството?
 3. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 4. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 5. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 6. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 7. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 8. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 9. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 10. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 11. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?

член 53

 1. Задължен ли е съдружник в ООД да подава годишна данъчна декларация като физическо лице за направени допълнителни парични вноски към дружеството?
 2. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 3. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?

член 55

 1. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?
 2. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?
 3. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 4. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 5. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 6. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 7. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?
 8. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?
 9. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 10. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 11. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?
 12. Как може да се коригира грешно деклариран данък за изплатени доходи по граждански договор?
 13. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 14. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?

член 56

 1. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 2. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?

член 65

 1. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 2. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?
 3. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?
 4. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 5. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 6. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?
 7. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?

член 67

 1. Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?
 2. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 3. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 4. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 5. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

член 73

 1. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?
 2. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 3. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 4. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 5. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 6. Как се облага и декларира доход от наем на земеделска земя?
 7. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 8. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 9. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 10. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?
 11. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?
 12. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

параграф § 1

 1. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?

параграф § 1

 1. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
абонамент