Становища по Казуси към тема Данъци на Физически Лица

 1. Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?
 2. Какви са данъчните облекчения за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност?
 3. Какво се удържа и декларира при изплащане на дивидент към местно физическо лице?
 4. Как може да се коригира грешно деклариран данък за изплатени доходи по граждански договор?
 5. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност?
 6. Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване?
 7. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 8. Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?
 9. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 10. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 11. Как се третира командировка в почивни дни?
 12. Как се облага доходът от наем на физическо лице с ТЕЛК, плащан от дружество?
 13. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 14. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?
 15. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 16. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 17. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 18. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с преспиване?
 19. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с преспиване?
 20. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 21. Социален разход ли е предоставянето на карти за спорт, ако те са само за част от служителите на дружество?
 22. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 23. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?
 24. Как се облага и декларира доход от наем на земеделска земя?
 25. Как се ползва данъчно облекчение за младо семейство?
 26. Служител, който има по-малко от 6 месеца осигурителен стаж, има ли право на обезщетение за болничен?
 27. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 28. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 29. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 30. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?
 31. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 32. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 33. Командировка ли е работата в друг град?
 34. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 35. Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?
 36. Как се облага доход от наем на физическо лице, изплатен от Дружество?
 37. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 38. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 39. Как се третира изплащането на доход на чуждестранно физическо лице за консултантска услуга?
 40. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?
 41. Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?
 42. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 43. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?
 44. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 45. Задължен ли е съдружник в ООД да подава годишна данъчна декларация като физическо лице за направени допълнителни парични вноски към дружеството?
 46. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?
 47. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?
 48. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?
абонамент