Пример 42. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван е получил и доход от олихвяване на негова банкова сметка в германска банка.

В общия случай физическите лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Въпреки това, ако са получени доходи от олихвяване на банкови сметки в чуждестранни банки, за лицата възниква задължение да ги декларират.

В конкретния случай Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация заради получените от него доходи от лихви от германската банкова сметка.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник