Пример 126. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Допълнително Доброволно Осигуряване

Иван Иванов има сключен договор с пенсионно дружество за допълнително доброволно осигуряване. През 2020 г. той е внесъл общо 2 400 лв. Общата годишна данъчна основа от всички източници на доход на Иван за годината е 35 000 лв.

Сумата на общата годишна данъчна основа се намалява с направените през годината вноски за допълнително доброволно осигуряване в размер до 10% от общата годишна данъчна основа. В конкретния случай Иван може да намали своята годишна данъчна основа с пълния размер на направените от него вноски за допълнително доброволно осигуряване, тъй като те са по-малко от 10% от общата годишна данъчна основа.

(§129 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник