Пример 6. Определяне на Данъчната Основа

Иван Иванов е придобил през 2020 г. следните облагаеми доходи:

  • Доходи от отдаване под наем на апартамент на друго физическо лице – 18 000 лв.;
  • Доходи от сключени граждански договори през 2019 г. – 5 000 лв.;
  • Доходи от продажба на автомобил, който е закупен през същата година. Продажната цена на автомобила е 10 000 лв., докато покупната е 8 000 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение.

Данъчната основа за облагане с данъци, съгласно ЗДДФЛ, се определя поотделно за всеки придобит доход.

По отношение на доходите от наем – данъчната основа се определя, като от брутния доход се приспаднат 10% нормативно признати разходи. Така получените 18 000 лв. следва да се намалят с 1 800 лв. (10% НПР х 18 000 лв.) и данъчната основа за тези доходи се получава 16 200 лв.

По отношение на доходите от сключения граждански договор (извънтрудови правоотношения) – данъчната основа се получава, като от брутния доход се приспаднат 25% нормативно признати разходи и дължимите осигурителни вноски. В конкретния случай Иван е осигуряван по трудови правоотношения върху максималния осигурителен доход през цялата година и затова за доходите от извънтрудови правоотношения не се дължат осигурителни вноски. Данъчната основа за тези доходи се определя, като от 5 000 лв. се приспаднат 1 250 лв. (25% НПР х 5 000 лв.) и така се получават 3 750 лв.

По отношение на доходите от продажбата на автомобила – данъчната основа се определя, като от продажната цена се извади документално доказаната покупна цена. Данъчната основа за тези доходи е 2 000 лв. (10 000 лв. продажна цена - 8 000 лв. покупна цена).

Общата годишна данъчна основа за 2020 г. се получава, като се съберат данъчните основи от всички получени облагаеми доходи. Сумата, върху която се дължи данък, е 21 950 лв. (16 200 + 3 750 + 2 000). Данъчната ставка е 10%, т.е. размерът на дължимия данък е 2 195 лв. (21 950 лв. х 10%).

(§7 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник