Пример 94. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Недвижим Имот

През цялата 2020 г. Иван Иванов отдава под наем свой апартамент на друго физическо лице. Месечният наем е в размер на 1 000 лв. Иван е безработен и е с над 50% намалена работоспособност. През годината той внася задължителни здравноосигурителни вноски в размер на 24,40 лв. на месец. Иван няма доходи от други източници.

Лицата, получили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължат авансово данък за тези доходи. Данъкът се определя, като от облагаемия доход (получения доход, намален с 10% нормативно признати разходи) се извадят дължимите от лицето осигурителни вноски и разликата се умножи по данъчната ставка от 10%.

Лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност също дължат авансово данък за доходите от наем. Данъкът става дължим едва когато общият облагаем доход, намален със задължителните осигурителни вноски за сметка на лицата от всички източници, придобит от началото на годината и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лв.

В конкретния случай Иван получава единствено доходи от наем, затова той трябва да определи момента, от който облагаемият му доход от този източник ще надвиши сумата от 7 920 лв. Месечният облагаем доход на лицето е равен на 875,60 лв. (1 000 лв. - 1 000 лв. х 10% НПР - 24,40 лв. ЗО). Иван ще надвиши прага от 7 920 лв. през октомври, но за четвъртото тримесечие на годината не се дължат авансови вноски, а данъкът за доходите, придобити през този период, се декларира с Годишната данъчна декларация до 30 април на следващата година.

(§107 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник