Пример 28. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи на Местно Физическо Лице от Ликвидационен Дял от Чуждестранно Дружество

Иван Иванов притежава дялове в гръцко дружество. През 2020 г. дружеството е ликвидирано, а Иван получава ликвидационен дял в размер на 50 000 евро. Той е придобил дела в гръцкото дружество за 10 000 евро.

В случаите, когато местно лице придобива доходи, облагаеми с окончателен данък, и тези доходи са с източник от чужбина, облагаемият доход се декларира в срок до 30 април на следващата година – с подаването на Годишна данъчна декларация. С други думи, Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация до 30.04.2021 г., с която да декларира дохода си от получения ликвидационен дял. Данъчната основа е разликата между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела, а данъчната ставка е 5%.

(§31 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник