Пример 112. Облагане на Доходи от Стипендия с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е получил стипендия за висок успех от български университет. Стипендията е в размер на 2 000 лв. Сумата е начислена през февруари.

Изплатените стипендии от български учебни заведения са доходи с източник България. Те са необлагаеми доходи, когато са начислени/изплатени в полза на местни физически лица или в полза на чуждестранни физически лица, които са местни за държави членки на ЕС и ЕИП. Когато са начислени/изплатени в полза на чуждестранни лица, местни за трети страни, брутната сума на тези доходи се облага с окончателен данък в размер на 10%. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българският университет ще трябва да удържи 200 лв. данък (10% от 2 000 лв.) при изплащането на стипендията и да го декларира и внесе в срок до 30 април.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник