Пример 64. Необлагаем Доход на Физическо Лице във Връзка с Помощ от Организация, Занимаваща се със Социална Дейност

Иван Иванов е български гражданин и е лице в неравностойно положение. През август 2020 г. получава еднократна помощ на стойност 5 000 лв. от Алфа, която е организация, занимаваща с обществено полезни дейности по подпомагане на лица в неравностойно положение.

Получената от Иван помощ (на стойност 5 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че този доход е получен като помощ от организация, занимаваща се с общественополезни дейности по подпомагане на лица в неравностойно положение.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от помощта в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§63 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник