Пример 75. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получени Дялове Срещу Апортни Вноски

Иван Иванов е български гражданин, който притежава урегулиран поземлен имот (УПИ) в гр. София, оценен на 100 000 лв. През юли 2020 г. Иван и негов приятел решават да основат дружество Алфа ООД, като частта от капитала на Иван ще бъде неговият УПИ, който ще се използва за дейността на дружеството. Той го апортира в Алфа ООД, в замяна на което получава дялове на същата стойност, т.е. за 100 000 лв.

Придобитите дялове от Иван (на стойност 100 000 лв.), вследствие на апортирания УПИ, ще се явят негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че Иван ще получи този доход под формата на дялове в Алфа ООД, с които ще се увеличи капиталът на дружеството, а не под формата на някакъв друг паричен или непаричен доход. Чак когато дружеството реши да продаде или замени УПИ-то и изплати сумата на Иван, тогава е възможно този доход за него да бъде облагаем с 10% данък. Това не важи, ако са изминали повече от три години от датата на придобиването на УПИ-то и датата на продажбата му.

(§78 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник