Пример 121. Облагане на Доходи от Дивиденти 

Едноличният собственик на капитала на дружество Алфа ЕООД взима решение за разпределение на дивидент в размер на 50 000 лв. Решението е взето на 17.07.2020 г.

Доходите от дивиденти, разпределени от местни дружества, са доходи с източник от България и са облагаеми с окончателен данък в размер на 5%. Облагаемият доход е брутната сума на дивидента. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е взето решение за разпределянето на дивидента.

В конкретния случай Алфа ООД ще трябва да удържи данък в размер на 2 500 лв. (5% от 50 000 лв.) и да го декларира и внесе в срок до 31.10.2020 г.

(§123 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник