Пример 113. Облагане на Доходи от Предоставени Заеми с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е отпуснал заем на българско дружество. За месец май 2020 г. българското дружество е начислило дължимите 3 000 лв. главница, заедно с 400 лв. лихва.

Начислените лихви по заеми от български дружества към чуждестранни физически лица са доходи с източник от България и се облагат с окончателен данък в размер на 10% от брутната сума на лихвите. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 40 лв. данък (10% от 400 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 юли 2020 г.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник