Пример 118. Облагане на Доходи от Управление на Българско Дружество, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е член на Съвета на директорите на българско дружество. През март дружеството взима решение да изплати възнаграждения на членовете на управителния орган. Възнаграждението, което е начислено в полза на Джон, е 40 000 лв.

Доходите от управление и контрол, както и от участия в контролните органи на български дружества, са доходи с източник от страната. Когато са изплатени в полза на чуждестранно лице, тези доходи са облагаеми с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

Българското дружество ще трябва да удържи 4 000 лв. данък (10% от 40 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 30 април.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник