Пример 61. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Имуществени Вреди

Иван Иванов е български гражданин, който притежава къща с двор в гр. София. В съседство до нея дружеството Алфа ООД започва да изгражда строеж на нов жилищен комплекс. В резултат на изграждането на комплекса, част от къщата и двора на Иван са разрушени. Той завежда дело в съда срещу Алфа ООД, като крайното решение е в негова полза. Съдът присъжда Алфа ООД да изплати обезщетение на Иван за нанесени имуществени вреди на стойност 20 000 лв., като всичко това се случва през 2020 г.

Полученото от Иван обезщетение (на стойност 20 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем. Причината е, че доходът е във връзка с имуществени вреди, които е понесъл. Ако обезщетението беше във връзка с пропуснати ползи, тогава Иван следваше да дължи данък от 10% върху сумата от 20 000 лв.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§60 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник