Пример 59. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Обезщетение за Телесна Повреда

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил трудов договор с Алфа ООД за длъжността „Механик“. По време на ремонтирането на една от машините на дружеството, Иван получава телесна повреда. Вследствие на това Иван завежда дело срещу дружеството за причинени вреди, като съдът отсъжда Алфа да му изплати обезщетение в размер на 2 000 лв.

Получената сума от 2 000 лв. ще бъде доход на Иван, който обаче ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че доходът е свързан с присъдено обезщетение във връзка с причинена телесна повреда.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§58 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник