Пример 40. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван е получил и доход от продажба на апартамент, който е закупен през 2010 г. Той не е ползвал данъчни облекчения.

В конкретния случай продажбата на апартамента е необлагаем доход, защото продаденият имот е един и от момента на придобиването му до момента на продажбата са изминали повече от 3 години. Физическите лица не са длъжни да декларират с Годишната си данъчна декларация получените от тях необлагаеми доходи.

Иван не е задължен да подава Годишна данъчна декларация, тъй като е получавал доходи единствено от трудови правоотношения и необлагаеми доходи. Въпреки това физическите лица имат право да изберат да декларират тези доходи.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник