Пример 91. Изчисляване и Внасяне на Данък Върху Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице, Извършващо Друга Стопанска Дейност

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи по граждански договори за извършване на услуги по разработване на уебсайтове (извънтрудови правоотношения). Той не е самоосигуряващо се лице. През годината е придобил доходи в размер на 30 000 лв., като удържаните и внесени за негова сметка осигурителни вноски са 2 700 лв., а авансово удържаният данък – 1 500 лв.

Облагаемият доход от извънтрудови правоотношения на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като полученият доход се намали с 25% нормативно признати разходи. За да се стигне до размера на данъчната основа за облагане с данък върху доходите, полученият облагаем доход следва да се намали с удържаните за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски съгласно КСО и ЗЗО.

В конкретния случай облагаемият доход на Иван е 22 500 лв. През годината за него са внесени 2 700 лв. осигурителни вноски, с които следва да се намали облагаемият доход. Така данъчната основа се получава в размер на 19 800 лв., или това прави дължим данък в размер на 1 980 лв. През годината Иван е внесъл авансово 1 500 лв. и остава да декларира и довнесе разликата от 480 лв. до 30.04.2021 г.

(§100 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник