Пример 63. Необлагаем Доход на Физически Лица от Помощи за Социално Подпомагане

Иван Иванов е български гражданин, който живее заедно със своята съпруга. Двамата са регистрирани като безработни лица и решават през 2020 г. да кандидатстват по програма за социално подпомагане. Вследствие на това Иван и съпругата му започват да получават ежемесечни помощи за безработни лица на стойност по 200 лв., за всеки от двамата поотделно.

Получените ежемесечни помощи (по 200 лв. за Иван и съпругата му) ще се явят техни доходи през 2020 г., които обаче ще бъдат необлагаеми с данък. Причината е, че доходите са във връзка с помощи и добавки от социално подпомагане, които са получени на основание специален закон или друг нормативен акт.

Само за тези придобити доходи Иван и съпругата му нямат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак някой от тях има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той ще има възможност да посочи тези от социалното подпомагане в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§62 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник