Пример 135. Подаване на Годишна Справка за Изплатени Доходи към Физически Лица

Алфа ООД има за 2020 г. назначени 10 служители. През годината дружеството е изплатило суми по граждански договори на две лица, дивиденти на тримата съдружници, хонорар на адвокат и нотариални такси към нотариус.

Предприятията и самоосигуряващите се лица следва да изготвят справка по образец за изплатените от тях доходи към физически лица по трудови правоотношения, за доходи от наем, доходи от друга стопанска дейност, дивиденти и други подробно изброени в закона. Справката се подава в срок до 28 февруари на следващата година.

(§147 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник